Turvaurakka

Teknologian kehittyessä ja vaatimusten kasvaessa mm. poistumisturvallisuuden osalta, on aiheellista kiinnittää huomiota hankintamalleihin ja siihen, miten yleisesti käytössä olevat hankintamallit tukevat tai hidastavat lisääntyneiden vaatimuksien sekä teknologian mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Lukitus- ja turvallisuusjärjestelmät on perinteisesti hankittu erikseen, alistettuna eri urakoihin ja kyseinen toimintamalli on usein osoittautunut kokonaisuuden hallinnan kannalta haastavaksi niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. Ongelmia on esiintynyt liittyen urakkarajoihin, projektin hallintaan sekä vastuukysymyksiin.

Kokonaisvaltainen Turvaurakkamalli pyrkii tuomaan esille uuden tavan hankkia lukitus- ja turvallisuusjärjestelmiä samassa urakassa sekä tuomaan esille siitä koituvia etuja tilaajan kannalta. Turvaurakkamallissa pyritään hankkimaan kaikki tilaturvallisuuteen liittyvä tekniikka samalta toimittajalta kokonaistoimituksena huomioiden tilaajan tarpeet niihin liittyen.

Turvaurakkamallin käyttöä puoltavat keskitetyn hankinnan mukanaan tuomat edut: kokonaisuuden hallinta, vähäiset tai olemattomat urakkarajat, järjestelmien yhteensopivuus ilman päällekkäisyyksiä sekä kustannustehokkuus ja selkeys mahdollisissa reklamaatioissa ja ylläpidossa.

Tutustu esimerkkiin turvaurakasta